Административен съд - ТърговищеАдм. д. № 22/ 2020г.
03/13/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Търговище, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Търговище на чл.15, ал.1 в частта „или е започнало използването им“, чл.22, чл.49, чл.52, ал.1, чл.53, ал.2 и ал.6, чл.57, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5, чл.58, ал.3, чл.64, ал.1, т.4, пр.1 и чл.70д, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Антоново, по което е образувано адм.д. №22/2020г. по описа на Административен съд - Търговище.
СЕКРЕТАР: