Административен съд - Добрич


Адм. д. № 423/ 2020г.
09/15/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Добрич, на основание чл. 181, ал.1 и ал. 2, във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Областен управител на Област Добрич с която се оспорва Решение № 144 по протокол № 11 от заседание на Общински съвет град Балчик проведено на 30.07.2020 г., с което Общински съвет – Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен със 17979 лева, представляващи извършени разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г., по което е образувано адм.д. №423/2020г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: