Върховен административен съд

Първа колегия
Трето отделение
Адм. д. № 13119/ 2019г.
09/11/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Паско Тошев Запрянов чрез адв. Бойчо Георгиев Бойчев против чл. 22 в частта: "Заповед № 10/10.01.2001 г." от Инструкция за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ, издадена от Комисия за защита от дискриминация на 19.09.2019 г., по което е образувано адм.д. №13119/2019г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: