Административен съд - Благоевград


Адм. д. № 671/ 2020г.
08/12/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград с която се оспорва разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите на територията на Община Сандански, с искане за отмяната им, по което е образувано адм.д. №671/2020г. по описа на Административен съд - Благоевград.
СЕКРЕТАР: