Административен съд - РазградАдм. д. № 194/ 2019г.
08/06/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Разград на разпоредбите на чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6; чл. 27, ал. 1 в частта „дейностите по събиране“ и „притежаващи разрешително“; чл. 28, ал. 5 в частта „притежаващи разрешително“ и „събиране и транспортиране“; чл. 29 в частта „разрешително“ и „събиране, транспортиране“; чл. 31, ал. 1 в частта „събиране“ и „разрешително“; чл. 32, ал. 1 в частта „събиране“и „разрешително“; чл. 57 и чл. 58 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Разград, приета с решение № 593 на Общинския съвет - Разград, по което е образувано адм.д. №194/2019г. по описа на Административен съд - Разград.
СЕКРЕТАР: