Административен съд - ХасковоАдм. д. № 890/ 2019г.
08/12/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково на чл. 22, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4 и чл. 46, ал.6, в частта „събиране, транспортиране“ от Наредба № 17 за управление на отпадъците на територията на Община Харманли, по което е образувано адм.д. №890/2019г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: