Административен съд - София-областАдм. д. № 936/ 2019г.
07/17/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл.181 ал 1 и ал 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Софийска окръжна прокуратура на Наредба за изграждане ,стопанисване и опазване на зелената система на Община - Елин Пелин, приета от общински съвет - Елин Пелин с Решение№641, взето по протокол№28 от 26.06.2009г, по което е образувано адм.д. №936/2019г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: