Административен съд - ПловдивАдм. д. № 2039/ 2020г.
08/18/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181, във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Мирково, по което е образувано адм.д. №2039/2020г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: