Административен съд - ВидинАдм. д. № 49/ 2020г.
05/22/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Видин, на основание чл. 188, във вр.с чл.181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам. окръжния прокурор в Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.11; чл.37,ал.3; чл.40; чл.41,ал.1,ал.2 и ал.6; чл.45,ал.2,ал.3 и ал.5;чл.46,ал.3; чл.52,ал.1,т.1,пр.1 и чл.56д,ал.2 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на Община Видин, както и цялата Наредба, по което е образувано адм.д. №49/2020г. по описа на Административен съд - Видин.
СЕКРЕТАР: