Административен съд - ВрацаАдм. д. № 369/ 2019г.
08/12/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Враца, на основание чл.188, вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Враца на разпоредбите на чл. 46, ал. 6 в частта относно „събиране,транспортиране“, чл. 56, ал. 2 и ал. 3, чл. 81, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 82 и чл. 84 от Наредба №8 за управление на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина, приета с решение №584 по протокол №34/29.03.2018г. на ОбС Бяла Слатина, по което е образувано адм.д. №369/2019г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: