Административен съд – ГабровоАдм. д. № 170/ 2020г.
05/22/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Габрово, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура Габрово на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Дряново, приета от Общински съвет – Дряново с Решение № 259/1.03.2002г. допълнена и изменена с Решение № 86/27.05.2008г., по което е образувано адм.д. №170/2020г. по описа на Административен съд – Габрово.
СЕКРЕТАР: