ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 11.05.2016

за образуване на Тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд


По предложение от заместника на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия е направено искане от председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд по въпроса: „На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация, за установяването на нарушението по този закон, респ. за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?"
При извършена проверка относно наличието на основание за образуване на тълкувателно дело бе установена противоречива съдебна практика на смесени петчленни състави на ВКС и ВАС по въпроса на кой съд - районния или административния, са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация, за установяване на нарушението по този закон, респ. за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушените, както и да се въздържа в бъдеще от по­нататъшни нарушения.
Според едно от поддържаните в практиката становища компетентността на общо основание принадлежи на районния съд, доколкото тази на административния съд обхваща само изрично изброените в закона искови дела, а конкретно по установителни искове административният съд е компетентен само при липса на друг ред за защита съгласно чл. 128, ал. 2 АПК (Определение № 1 от 07.01.2016 г. по адм. д. № 69/2015 г. по описа на ВАС, Определение № 10 от 09.02.2016 г. по адм. № 1/2016 г. по описа на ВАС, Определение № 12 от 23.02.2016 г. по адм. дело № 77/2015 г. по описа на ВАС, Определение № 17 от 23.03.2016 г. по адм. дело № 15/2016 г. по описа на ВАС, Определение № 20 от 30.03.2016 г. по адм. дело № 16/2016 г. по описа на ВАС).
Според другото становище компетентният съд се определя според органа, осъществил дискриминационното поведение, и съобразно това компетентността е на районния съд, когато този субект е равнопоставен на ищеца, и на административния съд, когато дискриминацията е осъществена при или по повод административна дейност (Определение № 5 от 20.01.2016 г. по адм. дело № 59/2015 г. по описа на ВАС, Определение № 7 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 70/2015 г. по описа на ВАС, Определение № 8 от 28.01.2016 г. по адм. дело № 58/2015 г. по описа на ВАС, Определение № 9 от 03.02.2016 г. по адм. дело № 68/2015 г. по описа на ВАС, Определение № 13 от 02.03.2016 г. по адм. дело № 6/2016 г. по описа на ВАС). Въпросът не е разрешен с т. 4 от Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 19.05.2015 г. по Тълкувателно дело № 2/2014 г. по описа на ВКС, тъй като същото се отнася до исковете за вреди от нарушение на права на граждани, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, т. е. само до исковете по чл. 71, ал. 1, т. 3 от Закона за защита от дискриминация, а не до тези по чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.
Предвид горното и на основание чл. 125, във връзка с чл. 124, ал. 2 ЗСВ, следва да бъде образувано тълкувателно дело по описа на ВКС пред Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС, като бъдат определени двама докладчици, по един представител от съд (т. 6.1 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите от НК, ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС).
С оглед на изложеното

РАЗПОРЕЖДАМЕ:

I. Да се образува т. д. № 1/2016 г. по описа на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС по следния въпрос:
„На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация, за установяването на нарушението по този закон, респ. за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?”
II. Определяме докладчици за изготвяне на проекта за тълкувателно решение:
съдия Фани Найденова от ВАС и
съдия Светла Бояджиева от ВКС.

III. Възлагаме на докладчиците в срок до 27.05.2016 г. да представят становище по допустимостта на искането, след което делото да бъде насрочено за разглеждане в открито заседание съобразно т. 9.1 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите от НК, ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и външните сайтове на ВКС и ВАС заедно с искането на председателя на ВКС и председателя на ВАС и предложението на заместника на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД: