ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 27.05.2016

С разпореждане от 15.05.2016 г. на председателите на ВКС и ВАС е образувано тълк.дело № 1/2016 г. по описа на ВКС за приемане на тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по въпроса „На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация, за установяването на нарушението по този закон, респ. за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?”. С разпореждането от 15.05.2016 г. е възложено на докладчиците, определени с разпореждането за образуване на тълкувателното дело, в срок до 27.05.2016 г. да представят становище по допустимостта на искането, след което делото да бъде насрочено за разглеждане в открито заседание съобразно т.9.1 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите от НК, ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. С разпореждане от 26.05.2016 г. съдиите-докладчици са посочили, че искането отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт. Мотивирано е относно противоречивото разрешаване на този въпрос от смесени петчленни състави на съдии от Върховния касационен съд и съдии от Върховния административен съд. Приложени са съдебни актове, в които се съдържа противоречива съдебна практика, поради което са налице основанията по чл.124 ал.2, във вр.с чл.126 т.2 от ЗСВ за осъществяване на съвместна тълкувателна дейност по поставения въпрос и искането като допустимо следва да бъде разгледано в открито съдебно заседание от Общото събрание на съдиите на Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.
С оглед изложеното и на основание т.9.1 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите от НК, ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС

РАЗПОРЕЖДАМЕ:

I. Насрочваме тълкувателно дело № 1/2016 г. на ВКС и ВАС за разглеждане в открито заседание на 27.10. 2016 г. от 14,00 ч. в зала № 15 на Съдебната палата в гр. София, бул.”Витоша” № 2, за когато да бъдат уведомени съдиите от Гражданска колегия на ВКС и съдиите от Първа и Втора колегия от ВАС, като се изпратят покани и на посочените в т.И лица, като по решение на общото събрание в това заседание след изслушване становищата на поканените за участие лица се обсъди и гласува доклада на докладчиците по въпроса, посочен в разпореждането за образуване на тълкувателното дело.
II. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за образуване на тълкувателното дело, от искането на председателя на ВКС и председателя на ВАС и от разпореждането на докладчиците от 26.05.2016 г. да се изпратят на главния прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на Република България, главния инспектор на Инспектората към ВСС, председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, председателите на Софийския градски съд, на окръжните и административните съдилища, председателите на районните съдилища в областните центрове, ръководителите на секциите по публичноправни науки и на секциите по гражданскоправни науки към Института за държавата и правото при Българската академия на науките, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки” и Катедра „Гражданскоправни науки” при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки” и Катедра „Гражданскоправни науки” при Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” , ръководителите на Катедра „Публичноправни науки” и Катедра „Гражданскоправни науки” при Юридическия факултет на Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий”, ръководителити на катедри по гражданскоправни и публичноправни науки при Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки и публичен менидмънт” и Катедра „Гражданскоправни науки” при Правно- историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” ръководителя на департамент „Право” в Нов български университет, програмните координатори по публично право и по частно право към Центъра по юридически науки при Бургаския свободен университет, ръководителя на Катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на Варненския свободен университет, председателя на Комисията за защита от дискриминация и Българския хелзинкски комитет, които могат да дадат писмени становища в срок до 30.09.2016 г.
III. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и външните сайтове на ВКС и ВАС заедно с разпореждането от 2^05.2016 г. на съдиите-докладчици по тълкувателното дело.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС: ЛОЗАН ПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС: ГЕОРГИ КОЛЕВ