ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 26.05.2016


Фани Найденова - съдия във Върховния административен съд и Светла Бояджиева - съдия от Гражданска колегия на Върховния касационен съд, като съдии-докладчици по тълкувателно дело №1/2016 г. по описа на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, в съответствие с разпоредбите на чл.128, ал.2 вр. с чл.124, ал.2 от Закона за съдебната власт и т. II от разпореждането от 11.05.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд, както и с т. 8.1 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от Общите събрания на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд и Първа и втора колегии на Върховния административен съд (Правилата), констатирахме следното:
Тълкувателно дело №1/2016 г. на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд е образувано на основание чл.126, т.2 от Закона за съдебната власт, вр. с чл.124, ал.2 ЗСВ по искане на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд до Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС и до Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпроса: "На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл.71, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за защита от дискриминация, за установяване на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по­нататъшни нарушения?".
Искането отговаря на изискванията на чл.127, ал.1 и 2 Закона за съдебната власт. Мотивирано е относно противоречивото разрешаване на този въпрос от смесени петчленни състави на съдии от Върховния касационен съд и съдии от Върховния административен съд. Приложени са съдебни актове, в които се съдържа противоречива съдебна практика.
Ето защо, претендираното основание за осъществяване на съвместна тълкувателна дейност на Общото събрание на Първа и Втора колегии на ВАС и Общото събраните на Гражданска колегия на ВКС е изпълнено, искането като съответно и допустимо следва да бъде разгледано в открито съвместно заседание.
Съгласно чл.129, ал.1, т.1-3 от Закона за съдебната власт, в производството следва да бъдат поканени за участие: главният прокурор или негов заместник, министърът на правосъдието или негов заместник,председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета.
Предлагаме също да бъдат поканени за участие: омбудсманът на Република България, ръководителите на секциите по публичноправни науки и по гражданскоправни науки към Института за държавата и правото при Българска академия на науките, ръководителите на Катедра "Публичноправни науки" и Катедра "Гражданскоправни науки" при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", ръководителите на Катедра "Публичноправни науки" и Катедра "Гражданскоправни науки" при Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", ръководителите на Катедра "Публичноправни науки" и Катедра "Гражданскоправни науки" при Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", ръководителите на катедрите по гражданскоправни и публичноправни науки при Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, ръководителите на Катедра "Публичноправни науки и публичен мениджмънт" и Катедра "Гражданскоправни науки" при Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", ръководителят на департамент "Право" в Нов български университет, програмните координатори по публично право и по частно право към Центъра по юридически науки при Бургаския свободен университет и ръководителят на Катедра "Правни науки" при Юридическия факултет на Варненския свободен университет.
Предлагаме да бъдат поканени и председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, председателят на Софийския градски съд, председателите на окръжните, административните и районните съдилища в областните центрове.
Съобразно постъпило искане от Български хелзинкски комитет, предлагаме да бъде поканен за участие чрез представител като заинтересована страна.
Предвид изложеното и на основание т.8.2 от Правилата

РАЗПОРЕЖДАМЕ:

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на Върховния касационен съд и на Председателя на Върховния административен съд за насрочването му за разглеждане в открито заседание.

2
Съдии - докладчици: